Start

Produkter

Prislistor

Aktuella nyheter

Mässor

Urval

Auktioner     

 

          BESTÄMMELSER FÖR FÖRMEDLING AV FRIMÄRKEN 

                   OCH ÖVRIGT FILATELISTISKT MATERIAL

 Viktig meddelande till cirkulationsföreståndare i slutet av denna sida !!!

                             FRIMÄRKSFÖRMEDLINGEN 

          BOX 444  35106 VÄXJÖ     Tel. 0470-198 40   Fax 0470-222 97

                                              thomas@frimarkscentrum.se

 

1. Allmänt

  1.1                      Frimärksförmedlingen är en filatelistisk service i första hand åt föreningar och medlemmar i föreningar 

                  och avdelningar anslutna till SFF men även till andra frimärksklubbar och –föreningar.

  1.2                      Förmedlingssäsongen omfattar tiden 08-01 till 05-31

        1.3                      Förmedlingen sker i lämpligt sammansatta sändningar till

-         enskilda medlemmar (en gång varannan månad, om materialet tillåter)

-         grupper av föreningar (max 4 föreningar per grupp)

-         storsändningar till enskilda medlemmar, föreningar eller klubbar enligt särskilda överenskommelse

              1.4         Alla typer av sändningar utsändes fortlöpande under säsong i den utsträckning inlämnat material tillåter.

  1.5                     Sändning till grupper av enskilda medlemmar skall innehålla 20-30 häften. Sändning till grupper av                     

                 föreningar skall innehålla 30-50 häften (viktberoende)

 

  1.6                      I sändning till enskilda medlemmar skall innehållet bestå av det samlingsområde som medlemmarna                      

                   beställt. Samlingsområden redovisas under punkt 7.

  1.7                      Ändringar av detta reglemente meddelas efterhand.

  2. Inlämning av material

  2.1                      Materialet skall vara omsorgsfullt monterat i häften i formatet 15x21 cm alternativt förpackat på

                  säkert sätt för senare införande på FRIMÄRKSFÖRMEDLINGENS hemsida..

  2.2                      Häften skall innehålla objekt från endast ett samlingsområde. Se punkt 7.

        2.3                      Häftena skall vara av engångstyp så att kontrollstämpling kan ske direkt i häftet.

        2.4                      Märken får inte monteras på motstående sidor på grund av risken för monteringsskador.

  2.5                      Märkena skall vara åtkomliga för kontroll av köparen, man skall kunna kontrollera märkets baksida.                      

                  Fastsättaren bör därför monteras strax under ovansidan på stämplade märken.

 

  2.6                      Postfriskt material skall sitta i ficka vilken medger att märket kan tas ut.

       

        2.7                     Objektens lägsta pris skall vara en krona. Priserna skall i övrigt vara satta med en krona 

                        som minsta växlingsmynt.

        

        2.8                     Varje inlämnat häfte skall ha ett minsta försäljningsvärde med ett snittvärde om 50 kronor per sida. 

                       Ett häfte med 10 sidor skall därmed ha ett minsta försäljningsvärde om 500 kronor. Huvuddelen av värdet

                       får därvid inte falla på ett fåtal objekt. Häften med lägre försäljningsvärde mottas men cirkuleras endast i  

                       begränsad omfattning (storsändningar). 

                  Objekt för hemsidan bör ha ett lägsta försäljningsvärde om 200 kronor.

       2.9                      Inlämnade häften granskas, varvid häften som inte fyller ovan redovisade krav eller på annat sätt kan anses 

                       vara olämpliga, återsänds till inlämnaren med en förklaring varför häftena inte kunnat antas till förmedling.

      2.10                  Mottagande av godkända häften och material för hemsidan skall snarast bekräftas.

      2.11                  Godkända häften förses med inlämningsdatum och häftesnummer varefter kvitto på mottagna häften sänds till

                       inlämnaren.

      2.12                  Häften förmedlas normalt under 3 år varefter slutredovisning sker.

      2.13                  Ett häfte ur vilket inte mer än 20-25% av innehållet har sålts under två år returneras till inlämnaren.

      2.14                  När 75% av materialet i ett häfte har sålts tas det ur förmedlingsverksamheten oavsett vad som stadgas 

                      under punkt 2.12.

3. Inlämnarens ansvar gentemot FRIMÄRKSFÖRMEDLINGEN 

  3.1                      Inlämnaren är skyldig att ta del av detta reglemente innan material lämnas in till förmedling.

       3.2                      Vid brott mot detta reglemente kan inlämnare uteslutas från verksamheten.

       3.3                      Kostnader som åsamkas förmedlingsverksamheten vid brott mot detta reglemente ersätts till fullo av 

                       inlämnaren.

  4. Köp av material

  4.1                      Enskild medlem som önskar deltaga i förmedlingsverksamheten som köpare skall göra anmälan därom på 

                  särskild blankett och förbinda sig att följa bestämmelserna i detta reglemente och de anvisningar som 

                  därutöver kan komma att utfärdas. Förening som önskar deltaga anmäler sig på motsvarande sätt.

                        Köp från hemsidan görs i enlighet med i denna angivna bestämmelser.

    

        4.2                      Blir medlem eller förening som anmält önskan att erhålla sändningar, förhindrad att under längre tid motta 

                        dylika på grund av resa eller annan anledning skall detta skriftligen anmälas till                                                              

 

                                                        FRIMÄRKSFÖRMEDLINGEN. 

                        

                        Anmälan skall vara FRIMÄRKSFÖRMEDLINGEN tillhanda minst 12 veckor före uppehållet för att 

                        kunna garantera en förändring. Vid kortare tid kan sändningar redan vara på väg till vederbörande och

                        möjligheten att påverka är avsevärt mindre.

      

      4.3                      Enskild medlem eller förening som mottagit sändning är ansvarig för denna tills den kommit nästa adressat 

                      tillhanda

      

      4.4                      Under uppehåll hos den enskilde eller hos förening gäller FRIMÄRKSFÖRMEDLINGEN 

                      försäkring mot brand, inbrott och vattenskada.

      

      4.5                      Under transport mellan FRIMÄRKSFÖRMEDLINGEN och deltagare i verksamheten samt mellan 

                      dessa senare gäller försäkringen mot trafikolycka respektive strandningsfall samt mot brand.

      

      4.6                      Försändelsen skall ovillkorligen befordras som rek, postpaket eller assurerad försändelse. 

                      Om så sker gäller FRIMÄRKSFÖRMEDLINGEN Hemförsäkring mot enkel stöld av hel försändelse.

      4.7                      Vid personligt överlämnande av en sändning till en annan deltagare skall detta ske mot kvitto.

      4.8                      Enskild medlem eller förening som mottar sändningar skall tillse att antalet häften stämmer med inköpslistan 

                      samt att inga tomma rutor utan signering förekommer i häftena. Om det senare är fallet skall signerad 

                     anteckning därom göras i rutan.

      4.9                      Häftena skall alltid ligga i nummerordning.

     4.10                  Saknade häften skall mottagaren omedelbart göra anmälan om till FRIMÄRKSFÖRMEDLINGEN.

                     Detsamma gäller om värdet av icke signerade uttag överstiger 100 kronor.

     

     4.11                  Vid uttag av objekt ur häften skall den tomma rutan förses med mottagarens medlemsnummer i SFF alternativt 

                     lokal förening samt signatur.

     

    4.12                  En sändning får av den enskilde  mottagaren behållas i högst 8 dagar, ankomst och avlämningsdag oräknade.

                    Som ankomstdag räknas den dag försändelseavin erhölls.

    

    4.13                 Återkommer inte utsänd sändning inom planerad tid verkställs efterforskning. Orsakar förkommen sändning 

                   extra arbete för erhållande av ersättning från postverk, försäkringsbolag eller enskild medlem påföres den som 

                   orsakat merarbetet en utredningsavgift av minst 200 Kronor.                         

     

     4.14                  Betalning av uttagna objekt skall omedelbart insändas till FRIMÄRKSFÖRMEDLINGEN.

                     Inbetalning sker via postgiro.På inbetalningskortet antecknas såväl den inbetalandes medlemsnummer som 

                    numret på den sändning som inbetalningen avser.

     

     4.15                  Vid utebliven signering eller felaktig summering mm som orsakar att gjorda köp inte helt redovisats eller 

                     betalts, erlägger köparen förutom den uppkomna skulden en porto- och expeditionsavgift om 10 kronor.

     

     4.16                  FRIMÄRKSFÖRMEDLINGEN lämnar inga garantier för materialet i häftena. Varje uttag göres på 

                     köparens eget ansvar.

   

5. Köparens ansvar gentemot FRIMÄRKSFÖRMEDLINGEN

  5.1                    Köparen är skyldig att motta och inom fastställd tid vidarebefordra varje ankommen sändning. Observera 

                 att klubbar och föreningar har ansvar att tillse att nästa förening på sändlistan erhåller sändningen i tid till 

                 klubbens möte. Om detta inte sker på avsett sätt uttas en förseningsavgift om 200 kronor av den 

                 felande föreningen.

       

        5.2                      Köparen är skyldig att alltid vidarebefordra sändningen på sådant sätt att Postens kvitto eller mottagarens                                

                        personliga kvitto erhålles.

        5.3                      Köparen är skyldig att föra noggranna noteringar över mottagna och vidarebefordrade sändningar.

        5.4                      Köparen är skyldig att förvara såväl kvitton som noteringar minst två år.

        5.5                      Köparen är skyldig att prompt besvara eventuella förfrågningar angående försenade sändningar.

        5.6                      Köparen är ekonomiskt ansvarig för förkommen sändning som ej nöjaktigt kan styrkas ha 

                        vidarebefordrats enligt detta reglemente.

       

        5.7                      Köpare skall till FRIMÄRKSFÖRMEDLINGEN snarast skriftligen anmäla adressförändring i de fall 

                        den har inverkan på förmedlingsverksamheten.

        5.8                      Köparen erlägger på av honom gjorda uttag i häften ett kostnadsbidrag på 10% av köpesumman.

        5.9            Vid köp från hemsidan tillkommer inget kostnadsbidrag.Vid köp från hemsidan har köparen 14 dagars                                

                         returrätt i det fall köparen inte är nöjd med objektet.

 

  6. Avgifter och redovisning

  6.1                      Gjord försäljning ur inlämnade häften samt försäljning från hemsidan avräknas årligen senast 30 augusti 

                   och häftena enligt punkt 2.12, 2.13 och 2.14 återsändes.

       

        6.2                      Medlem kan under förmedlingssäsongen efter skriftlig framställning erhålla á conto likvid med 75% av                               

                        vederbörandes tillgodohavande. Lägsta utbetalning dock 2000 kronor.

       6.3          Medlem som inte berörs av 6.2 kan efter önskan få besked om  tillgodohavande.

       6.4          På det belopp som utgör försäljningen under förmedlingssäsongen erlägger inlämnaren en provision om 15%.

       6.5           På inlämnade häftens inlämningsvärde erlägger inlämnaren en försäkringsavgift om 0,5% för  varje                                         

                      förmedlingssäsong häftet eller materialet på hemsidan deltager.

       

       6.6           Såväl provision och försäkringsavgift avdrages vid avräkningen enligt punkt  6.1och behöver ej betalas i

                      förväg.

       6.7           FRIMÄRKSFÖRMEDLINGEN debiterar portokostnader för

                     -         återsändande av häften som ej antagits till förmedling

                     -         återsändande av häften som tas ur verksamheten enligt punkterna 2.12, 2.13 och 2.14

 

      7. Samlingsområden

      01                        Sverige postfriskt                                    

      02                        Sverige stämplat                                      

03                        Sverige mjuka häften                               

04                        Sverige automathäften                             

05                        Sverige ortstämplar                                 

Län____________                                 

06                        Sverige brev                                           

                            Län____________                               

07                        Sverige vykort                                       

Motiv/län                                                

08                        Sverige FDC                                          

09                        Sverige övrigt                                         

11                        Norge postfriskt                                     

12                        Norge stämplat                                      

13                        Norge häften                                          

14                        Norge brev/helsaker                               

15                        Norge vykort                                         

16                        Norge FDC                                           

21                        Danmark postfriskt                                

22                        Danmark stämplat                                  

23                        Danmark häften                                     

24                        Danmark brev/helsaker                          

25                        Danmark vykort                                     

26                        Danmark FDC                                       

31                        Färöarna postfriskt/stämplat                    

32                        Grönland postfriskt                                    

33                        Grönland stämplat                                      

34                        Island postfriskt                                         

35                        Island stämplat                                           

41                        Finland postfriskt                                       

42                        Finland stämplat                                         

43                        Finland brev/helsaker                                

44                        Finland häften                                            

45                        Finland vykort                                            

46                        Finland FDC                                              

47                        Åland postfriskt                                         

48                        Åland stämplat                                           

49                        Norden 

50            Baltiska stater

51            England postfriskt

52            England stämplat

53            England brev

54            Kanalöarna

55            Frankrike

56            Belgien

57            Holland

58            Schweiz

59            Italien

60            Spanien

61            Portugal

62            Österrike

63            Tjeckoslovakien  

64            Ungern

65            Rumänien

66            Ryssland/Sovjet postfriskt

67            Ryssland/Sovjet stämplat

68            Polen

69            USA och Nordamerika

70            Mellanamerika

71            Sydamerika

72            Afrika

73            Asien

74            Australien/New Zealand

75            Övriga länder

81            Tyska Riket postfriskt

82            Tyska Riket stämplat

83            Tyska Riket brev

84            Tyska Riket Ockupation

85            BRD postfriskt

86            BRD stämplat

87            DDR postfriskt

88            DDR stämplat

89            Tyska stater 

90            Berlin postfriskt

91            Berlin stämplat

92            CEPT

93            Motiv sport

94            Motiv Disney

95            Motiv djur

96            Motiv fartyg

97            Motiv flyg

98            Motiv järnväg

99            Motiv övrigt

 

 Viktig meddelande till cirkulationsföreståndaresom rör betalningen av sändningar!!!

Ange sändningsnummer  -   uttag - tillägg 10% i 3 olika summor för att underlätta för oss!

sändningslistor finns inte oss tillhanda förrän veckor efter Ni har betalat, tänk på det!!!

Tack för att Ni underlättar för oss!

 

Exempel:    (sändn.) 1100  (uttag) 200.00  (kostnadsbidrag) 20.00   (Summa) 220.00

 

  

  Senast ändrad: 16 maj 2012